REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZEZ ONEBRAND SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ogólne warunki umowy świadczenia usług (dalej jako „OWU”) stanowi integralną część umów świadczenia usług zawieranych przez Onebrand spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Onebrand”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK „Parasol” 3/123, 01-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000701426, posiadająca numer NIP: 5272825384 oraz REGON: 368608618.
 2. Onebrand udostępnia OWU za pośrednictwem serwisu internetowego umożliwiając zapoznanie się z OWU, odtwarzanie, przetwarzanie oraz drukowanie.
 3. Niniejsze OWU ma zastosowanie do wszystkich umów świadczenia usług zawierane przez Onebrand z Klientami w rozumieniu niniejszego OWU.
 4. Każdy Klient przed zawarcie umowy jest obowiązany zapoznać się z OWU, gdyż zawarcie umowy stanowi oświadczenie, że Klient zapoznał się z OWU i akceptuje jego treść.

II. DEFINICJE

1. Onebrand – Onebrand spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Onebrand”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK „Parasol” 3/123, 01-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701426, posiadająca numer NIP: 5272825384 oraz REGON: 368608618, dalej jako „Onebrand”.

2. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz osoby fizyczne działające na rzecz i rachunek przedsiębiorcy.

3. Umowa – zawarta w formie dokumentowej umowa wykonania strony internetowej/sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez dokonanie zakupu za pośrednictwem portalu Allegro.pl

4. OWU – ogólne warunki umowy; modyfikacja OWU dopuszczalna jest wyłącznie w umowie zawieranej z Klientem.

5. Strony – Onebrand i Klient;

6. Serwis internetowy – przez serwis internetowy rozumie się serwis internetowy, sklep allegro,

7. Poczta elektroniczna Onebrand – [email protected]

III. PROCEDURA WSPÓŁPRACY

1. Klient dokonuje zakupu usługi w szczególności za pośrednictwem portalu Allegro, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w inny przyjęty sposób. Zakup usługi za pośrednictwem portalu Allegro oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za zawarcie umowy w formie dokumentowej przewidzianej w art. X Kodeksu cywilnego.

2. Po dokonaniu zakupu Klient dokonuje płatności na wskazany numer rachunku bankowego. Wyjątkowo po dodatkowych ustaleniach z Onebrand możliwe jest dokonywanie płatności po rozpoczęciu pracy nad wykonaniem usługi.

3. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Onebrand Klient otrzymuje brief, który zobowiązany jest uzupełnić w celu przygotowania projektu serwisu internetowego.

4. Na podstawie przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej briefu Onebrand przygotowuje projekt graficzny serwisu internetowego zgodny z założeniami wskazanymi przez Klienta, a także na podstawie własnego doświadczenia oraz wskazań wiedzy technicznej.

5. Klient po otrzymaniu projektu graficznego obowiązany jest niezwłocznie udzielić odpowiedzi, w której dokona akceptacji projektu bądź wskaże poprawki maksymalnie do 7 dni roboczych. W przypadku braku uwag projekt graficzny zostaje uznany za zaakceptowany. Jeżeli umowa zawierała możliwość nieograniczonej ilości poprawek Klient może wskazywać poprawki do momentu ostatecznej akceptacji projektu. W momencie akceptacji projektu Onebrand przystępuje do kodowania serwisu internetowego i możliwość zgłaszania poprawek graficznych jest wyłączona. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Onebrand może przyjąć poprawki przekazane do projektu na etapie kodowania serwisu internetowego.

6. W przypadku uwag ogólnych do strony internetowej Onebrand oczekuje na uwagi do zakodowanego serwisu do 7 dni mailowo. Uwagi dostarczone powinny być zarówno w formie opisowej wypunktowane z najwyższą starannością oraz w formie graficznej np. screen i zaznaczenie miejsca poprawy. Onebrand w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może przyjąć poprawki na etapie kodowania strony internetowej lub wskazać odpowiedź odmowną wraz z argumentacją. W przypadku braku uwag do 7 dni serwis zostaje uznany za zaakceptowany przez Klienta.

7. Po zakończeniu kodowania i akceptacji serwisu internetowego Onebrand przenosi serwis na domenę oraz serwer przekazując Klientowi dane do logowania bądź jeżeli Klient posiada własny serwer Onebrand przenosi serwis internetowy na serwer Klienta.

8. W momencie uzyskania przez Klienta dostępu do serwisu internetowego rozpoczyna się 7 dniowy okres testowania strony przez Klienta. Klient otrzyma od Onebrand wskazówki dotyczące typowych zasad testowania funkcjonalności serwisu internetowego. Strony mogą ustalić dłuższy termin testów serwisu internetowego. W ramach gwarancji trwającej przez okres 6 miesięcy Onebrand może odmówić dokonania napraw wad i usterek, które Klient dostrzegł lub przy zachowaniu należytej staranności mógł dostrzec w okresie testu serwisu internetowego.

9. Klient ma w obowiązku aktualizację oprogramowania sklepu lub strony, które są umieszczone na serwerze Onebrand, jak również z najwyższą starannością dbanie o legalność każdego oprogramowania , będącego na tym samym komputerze, z którego loguje się na własną stronę. Onebrand zastrzega sobie możliwość odłączenia strony lub sklepu, w przypadku kiedy zostały przekroczone parametry zapytań do bazy danych lub wykryto inne złośliwe oprogramowanie, zawirusowanie strony. Klient zobowiązuje się w takich przypadkach pilnie o naprawienie strony na własny koszt lub powierzenie pracy Onebrand. W przypadku powtarzających się sytuacji wyżej wymienionych, Onebrand zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy hostingu strony ze skutkiem natychmiastowym.

10. Naruszenie powyższych obowiązków będzie skutkowało możliwością dochodzenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100% wartości projektu (słownie: sto procent wartości projektu).

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od umowy korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy do 14 dni od otrzymania gotowego produktu określonego z przepisach Kodeksu cywilnego bądź po uzyskaniu zgody na odstąpienie przez Onebrand.

2. Klient może zwrócić się do Onebrand z wnioskiem o odstąpienie od umowy. Onebrand nie wyrazi zgody na odstąpienie w przypadku:

a) rozpoczęcia prac związanych z realizacją indywidualnej usługi na rzecz Klienta;

b) wykonania projektu lub części zamówionego przez Klienta.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Strony na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączają przepisy dotyczące rękojmi pomiędzy Onebrand a Klientem, także za wady ukryte.

2. Onebrand udziela Klientowi gwarancji na wykonanie serwisu internetowego:

a) 3 miesięczny suport – przez okres 3 miesięcy liczy od dnia przekazania Klientowi dostępu do serwera i wdrożenia serwisu internetowego Onebrand zobowiązuje się do udzielania Klientowi odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania panelu zarządzania treścią; odpowiedź na pytanie nie obejmuje dokonywania żadnych zmian w kodzie źródłowym serwisu internetowego; w celu skorzystania z suportu Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej kieruje pytanie, tytułując wiadomość elektroniczną według schematu: „[nazwa serwisu internetowego] – suport [numer kolejnego pytania];

b) 12 miesięczna – przez okres 12 miesięcy liczony od dnia przekazania Klientowi dostępu do serwera i wdrożenia serwisu internetowego Onebrand zobowiązuje do dokonania niezbędnych napraw obejmujących wyłącznie wady i usterki wynikające z niewłaściwego wdrożenia serwisu internetowego przez Onebrand powodującego niezgodność zaakceptowanego przez Klienta projektu z wdrożonym serwisem internetowym obejmującym odtwarzanie strony na głównych przeglądarkach internetowych, a także inne wady i usterki kodu źródłowego; gwarancja nie obejmuje napraw wad i usterek w przypadku dokonywania przez Klienta lub inne podmioty niezależne od Onebrand zmian w kodzie źródłowym serwisu internetowego

3. Zgłoszenie wady i usterki wynikające z gwarancji dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez rzeczowe przedstawienie problemu, wskazanie na wadę bądź usterkę, tytułując wiadomość elektroniczną według schematu: „[nazwa serwisu internetowego] – gwarancja [numer kolejnego zgłoszenia]. Odpowiedź Klient otrzyma od Onebrand w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Onebrand oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie majątkowe do utworów stanowiących serwisy internetowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jest wyłącznie uprawnionym do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z utworu, a utwór jest wolny od obciążeń oraz praw osób trzecich.

2. Onebrand przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe oraz udziela licencji do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji w zakresie:

  1. zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z tych utworów na komputerze (serwerze) Nabywcy; utrwalania i zwielokrotniania utworu – zapisu utworu techniką cyfrową;
  2. zainstalowania serwisu internetowego lub ich części na komputerze (serwerze) w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z ich rozwiązań, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem;
  3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  4. sporządzenia kopii utworów w całości lub części, dla celów otrzymania kopii zapasowej i archiwalnej;
  5. zmiany w treściach strony, grafik, kodu strony i jej układu bez ograniczeń.

3. Klient może przenosić licencję na korzystanie z utworu lub jego części na inne podmioty, za uprzednim poinformowaniem Onebrand w terminie 14 dnia od dnia przekazania licencji.

4. Onebrand zachowuje prawo do prezentowania projektu serwisu internetowego w portfolio.

VII. INNE POSTANOWIENIA STRON

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy, niezależnie od formy przekazania i źródła, wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne oraz organizacyjne dotyczące drugiej Strony pod rygorem kary umownej 5000 zł.

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę nie będą udostępnianie nieuprawnionym osobom trzecim.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeks cywilny.

2. Sądem właściwym w sprawach roszczeń związanych umowami zawieranymi przez Onebrand właściwy miejscowo jest sąd siedziby Onebrand.

3. Wszelkie zmiany w OWU wprowadzane są przez Onebrand i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego Onebrand.

Chcesz porozmawiać o ofercie?
Oddzwonimy do Ciebie
do 60 sekund!

Podaj swój numer telefonu:

Możesz też zadzwonić pod numer
791 380 012

Oświadczam, że zgadzam się na przechowywanie danych osobowych i przetwarzanie ich w celu kontaktu zwrotnego

Podany numer telefonu posłuży wyłącznie do kontaktów w celu przedstawienia oferty interesującej Cię usługi. Nie będzie on przechowywany, ani przekazany innej firmie.

Sortuj według ceny

Cena: 59zł12001zł
Zostaw numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie!